Please Choose Your Language

ANW KA STAR Fari Ladonni Ani Cosmetique PACKAGING

ƝƐNABƆLI NI ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI

PACKAGING ƝƐNABƆLI

0 +
+
Sanw farikolo ladonni pakew baara dɔnniya
0 +
+
Furakɛcogo ɲuman min bɛ di san o san
0 +
% .
Kunnafonidila wasa

UZONE- Baarakɛlaw ka baarakɛyɔrɔ

A sigira senkan san 2011, a sigibaga David Xu ye san 15 ni kɔ kɛ baara la.

K’a ta SOHO ka baarakɛyɔrɔ la ka se sosiyete ɲɛtaa ma ni baara dafalen ye farikolo ladonni na Packaging solution ,ni san 10 ni kɔ baara gɛlɛnw kɛra, dɛsɛ ni gɛlɛyaw kɛra,Uzone barika bonyana ni kiliyanw dɛmɛni ye ka ɲɛtaa sɔrɔ.
AW KA DUNIYA ƝƐNABƆLI KELEN DI

Cosmétique Packaging SOLUTION  SERVICE. Bamako, Mali

Ka sinsin farikolo ladonni ni ɲɛgɛnw dilanni kan , sɔrɔyɔrɔw, marka jɔli, u dilanni ani fɛn wɛrɛw.K’a ta ɲininkali la ka se a lase laban ma, o bɛɛ bɛ baara la.

UZONE GRUPO KA ƝƐNABƆLI

A bɛna a to i fari ladonni fura ka yeelen bɔ jama la.

UZONE KA KIBARUW KA BAARAKƐLAW

Tumu nafama wulilen buteli dilancogo?
2024-07-12 sàn

Ka i yɛrɛ ka tulu nafama wulilan buteli dilan, o ye fɛɛrɛ nɔgɔman ye, min musaka ka dɔgɔ, wa a bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni i yɛrɛ sago ye, walasa ka kasa dumanw nafa sɔrɔ taama senfɛ.Nin gafe in kɔnɔ, an bɛna aw bilasira baara bɛɛ la, k’a ta fɛn ɲumanw sugandili la ka se tulu nafamaw ɲagamini ma ani ka baara kɛ ni aw ka roller bottle effec ye

AW KA AW KA WƐRƐW KALA
2024-07-12 sàn
Tumu nafama buteli bɛ mɛn waati joli kɔnɔ
2024-07-10 sàn

Tumu nafamaw marali waati faamuyali nafa ka bon kosɛbɛ walasa k’u nafa ni u lakanani sabati.Nin gafe in b’a jira ko tulu nafama buteli bɛ se ka mɛn waati hakɛ min na, fɛn minnu bɛ nɔ bila a si jan na, ani a maracogo ɲumanw.Kunnafoni tulu nafamaw ka di t

AW KA AW KA WƐRƐW KALA
2024-07-10 sàn
Tumu nafama bɔ cogo min na buteli kɔnɔ
2024-07-10 sàn

Kuma daminɛTulu nafamaw ye sugandili ye min ka di mɔgɔw ye ka ɲɛsin kasa dumanw furakɛli ma, farikolo ladonni ma ani furaw la minnu bɛ sɔrɔ fɛnɲɛnamaw fɛ.Nka, tulu nafama laban bɔli buteli kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye.Nin gafe in bɛ fɛɛrɛw ni laadilikanw di walasa ka tulu nafamaw bɔ u buteliw kɔnɔ ka ɲɛ, ens

AW KA AW KA WƐRƐW KALA
2024-07-10 sàn
  Rm.1006-1008,Zhifu ka soba,#299,Tongdu woroduguyanfan sira,Jiangyin,Jiangsu,Sina.
 
  +86-18651002766 ye
    info@uzo-pak.com kan
 

LINKS TELIKANW

ƝƐNABƆLI ƝƐNABƆLI

Aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ anw fɛ
Copyright © 2022 Uzone Duniya Jagokɛlaw ka tɔnba,Ltd. Sitemap / Dɛmɛn By Leadong ye