Please Choose Your Language

BIZI ST ARyldyzly derimize ideg we kosmetiki gaplama

ÖNÜMÇILIK GÖRNÜŞI WE KOSMETIK

GAPLANMAK ÖNÜMLERI

0 +
+
Derini ideg etmek boýunça gaplama hyzmat tejribesi
0 +
+
Her ýyl üstünlikli çözgüt berilýär
0 +
%
Müşderiniň kanagatlanmagy

UZONE- Professional gaplaýyş kompaniýasy

2011-nji ýylda esaslandyrylan Deýwid Xu 15 ýyldan gowrak senagat tejribesine eýe.

SOHO kompaniýasyndan başlap, derini ideg etmek üçin doly hyzmaty bolan üstünlikli kompaniýa çenli , 10 ýyldan gowrak zähmet çekip, şowsuzlyklar we kynçylyklar ýüze çykdy, Uzone müşderileriň üstünlik gazanmagyna kömek edip güýçlendi.
GLOBAL BIR-STOP BER. .N

Kosmetiki gaplama SOLUTION  HYZMATY

Derini ideg etmek we kosmetiki gaplama dizaýny , gözleg, marka gurmak, öndürmek we ş.m.Derňewden ahyrky eltişe çenli hemmesi hyzmatda.

UZONE GROUP

Derini bejermek önümini märekeden ýagtylandyrar.

UZONE HABARLAR IŞI

Bir çüýşe efir ýagy näçe wagt dowam edýär?
2024-07-10

Efir ýaglarynyň ýaramlylyk möhletine düşünmek, olaryň netijeliligini we howpsuzlygyny saklamak üçin möhümdir.Bu gollanma, bir çüýşe efir ýagynyň näçe wagtlap dowam edip biljekdigi, onuň uzak ömrüne täsir edýän faktorlar we saklamak üçin iň oňat tejribeler barada içgin maglumat berýär. Giriş Esasy ýaglar t üçin meşhurdyr

KOPRAK OKA
2024-07-10
Çüýşeden efir ýagyny nädip almaly
2024-07-10

Giriş Esasy ýaglar aromaterapiýa, derini bejermek we tebigy bejeriş usullary üçin meşhur seçimdir.Şeýle-de bolsa, çüýşeden efir ýagynyň soňky damjasyny çykarmak kyn bolup biler.Bu gollanma, çüýşelerinden efir ýaglaryny netijeli çykarmak üçin giňişleýin usullary we maslahatlary berýär

KOPRAK OKA
2024-07-10
Esasy ýag çüýşesini nädip açmaly: Giňişleýin gollanma
2024-07-10

Efir ýaglary köp peýdasy we ulanylyşy bilen söýülýär, ýöne çüýşeleri açmak käwagt kyn bolup biler.Bu gollanma, efir ýag çüýşeleriňizi aňsat we ygtybarly açmaga kömek edýän dürli usullary we maslahatlary öz içine alýar, olaryň ysly we bejeriş peýdalaryndan kynçylyksyz peýdalanyp bilersiňiz.

KOPRAK OKA
2024-07-10
  Rm.1006-1008, Zhifu köşgi, # 299, Demirgazyk Tongdu Rd, Jiangyin, Jiangsu, Hytaý.
 
  +86 - 18651002766
 

SORAGLAR

ÖNÜMLER Kategoriýasy

Biz bilen habarlaşyň
Awtorlyk hukugy © 2022 Uzone International Trade Co., Ltd. Sahypa kartasy / goldaw Leadong