Please Choose Your Language

OUR STAR ސްކިން ކެއާ އެންޑް ކޮސްމެޓިކް ޕެކޭޖިންގ

ޕްރޮފެޝަނަލް ސްކިން ކެއާ އެންޑް ކޮސްމެޓިކް

ޕެކޭޖިންގ އުފައްދާ ފަރާތް

0 +
+
އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ސްކިން ކެއާ ޕެކޭޖިންގ ސާވިސްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން
0 +
+
އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފޯރުކޮށްދޭ ކާމިޔާބު ހައްލެއް
0 +
% .
ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން

ޔޫޒޯން- ޕްރޮފެޝަނަލް ޕެކޭޖިންގ ކުންފުނި

2011 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ފައުންޑަރ ޑޭވިޑް ޒޫ އަކީ 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ އިންޑަސްޓްރީ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ.

އެސްއޯއެޗްއޯ ކުންފުންޏަކުން ފެށިގެން ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ލިބިފައިވާ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏަކަށް ޕެކޭޖިންގ ސޮލިއުޝަން ,10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ބުރަ މަސައްކަތުން، ނާކާމިޔާބީއާއި ދަތިތައް ކުރިމަތިވެ،ޔޫޒޯން ވަރުގަދަވީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދިނުމުންނެވެ.
ގްލޯބަލް ވަން-ސްޓޮޕް ފޯރުކޮށްދިނުން

ކޮސްމެޓިކް ޕެކޭޖިންގ ސޮލިއުޝަން  ސާވިސް

ފޯކަސް ކުރަނީ ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި ކޮސްމެޓިކް ޕެކޭޖިންގ ޑިޒައިން , ސޯސިންގ, ބްރޭންޑް ބިލްޑިންގ, ޕްރޮޑިއުސިންގ އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް.އިންކުއަރީން ފެށިގެން ފައިނަލް ޑެލިވަރީއާ ހަމައަށް، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ޚިދުމަތުގައި.

ޔޫޒޯން ގްރޫޕް

ވިލް މެކް ޔޯރ ސްކިން ކެއާ ޕްރޮޑަކްޓް ޝައިން ފްރޮމް ދަ ކްރައުންޑް.

ޔޫޒޯންގެ ނިއުސް އެކްޓިވިޓީ

އެސެންޝިއަލް އޮއިލް ރޯލާ ފުޅިއެއް ހަދާނެ ގޮތް؟
2024-07-12

އަމިއްލައަށް އެސެންޝިއަލް އޮއިލް ރޯލާ ފުޅި އުފެއްދުމަކީ ދަތުރުމަތީގައި ވެސް އެރޯމާތެރަޕީގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް ފަސޭހަ، ޚަރަދު ކުޑަ، އަދި ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ގޮތެކެވެ.މި ގައިޑްގައި، ރަނގަޅު ތަކެތި ހޮވުމުން ފެށިގެން ޒަރޫރީ ތެޔޮ ބްލެންޑް ކުރުމާއި، ރޯލާ ފުޅި އެފެކް ބޭނުންކުރުމާ ހަމައަށް މުޅި ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދާނަމެވެ

އިތުރަށް ކިޔުމަށް
2024-07-12
ޒަރޫރީ ތެޔޮ ފުޅިއެއް ކިހާ ދުވަހަކު ދެމިގެންދެއެވެ
2024-07-10

ޒަރޫރީ ތެލުގެ ޝެލްފް ލައިފް ދެނެގަތުމަކީ އެތަކެތީގެ ފައިދާއާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.މި ގައިޑްގައި ޒަރޫރީ ތެޔޮ ފުޅިއެއް ދިގުދެމިގެންދާނެ ވަގުތާއި، އޭގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމާއި، ރައްކާކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ފުންކޮށް ބަލާފައިވެއެވެ.ތަޢާރަފްއެސެންޝަލް އޮއިލްސް އަކީ ތ

އިތުރަށް ކިޔުމަށް
2024-07-10
ފުޅިން ޒަރޫރީ ތެޔޮ ނެގޭނެ ގޮތް
2024-07-10

ތަޢާރަފްއެސެންޝިއަލް އޮއިލްސް އަކީ އެރޯމާތެރަޕީ، ހަންގަނޑަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި، ގުދުރަތީ ފަރުވާތަކަށް ބޭނުންކުރާ މަޝްހޫރު ތެލެކެވެ.ނަމަވެސް ފުޅިން ޒަރޫރީ ތެލުގެ އެންމެ ފަހު ތިކި ނެގުމަކީ ގޮންޖެހުންތަކަކަށް ވެދާނެ އެވެ.މި ގައިޑްގައި އެމީހުންގެ ފުޅިތަކުން ޒަރޫރީ ތެޔޮ ރަނގަޅަށް ނެގުމަށް ފުރިހަމަ އުކުޅުތަކާއި އިރުޝާދުތައް ލިބިގެންދެއެވެ، ​​ens

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
2024-07-10
  Rm.1006-1008،ޒިފޫ މެންޝަން،#299،ނޯތު ޓޮންގްޑޫ ރޯޑް،ޖިއަންގިން،ޖިއަންގްސޫ،ޗައިނާ.
 
  +86-18651002766 އެވެ
 

ކުއިކް ލިންކްސް

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާށެވެ
ކޮޕީރައިޓް © 2022 ޔޫޒޯން އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ކޯ ލިމިޓެޑް. ސައިޓްމެޕް / ސަޕޯޓް ބައި ލީއަޑޮންގް އެވެ