Please Choose Your Language

URJII KEENYA Kunuunsa Gogaa Fi PACKAGING Meeshaalee Miidhaginaa

OGEESSOTA KUNUNSA GOGAA FI MIIDHAA

OMISHOOTA PAAKEEJII

0 +
+
Muuxannoo tajaajila paakeejii kunuunsa gogaa waggootaaf
0 +
+
Furmaanni milkaa'aa waggaa waggaan kennamu
0 +
% .
Itti quufinsa maamilaa

UZONE- Dhaabbata Paakeejii Ogeessotaa

Bara 2011 kan hundeeffame hundeessaan isaa Deeviid Xu muuxannoo indaastirii waggaa 15 ol qaba.

Dhaabbata SOHO irraa kaasee hanga dhaabbata milkaa'aa tajaajila guutuu kunuunsa gogaa Packaging solution ,hojii cimaa waggaa 10 oliin, kufaatii fi rakkoon ni mudate,Uzone maamiltoonni akka milkaa'an gargaaruun cimaa ta'e.
DHAABBATA TOKKO ADDUNYAA KENNUU

Paakeejii Miidhaginaa TAJAAJILA  FURMAATA

Focusing on skin care and cosmetic packaging design , madda, ijaarsa maqaa, oomishaa fi kkf.Gaaffii irraa kaasee hanga geejjibni dhumaa, hundi isaanii tajaajila keessa jiru.

GAREE UZONE

Omishni Kunuunsa Gogaa Keessan Tuuta Irraa Ifaa Ni Taasisa.

ODUU UZONE SOCHII

Qaruuraa Zayitii Barbaachisaa Yeroo Hammamiif Tura
2024-07-10 irratti

Umurii zayita barbaachisaa hubachuun bu’a qabeessummaa fi nageenya isaanii eeguuf murteessaadha.Qajeelfamni kun qaruuraa zayita barbaachisaa tokko yeroo hammamiif turuu akka danda’u, wantoota umurii dheeraa isaa irratti dhiibbaa geessisan, fi muuxannoowwan gaarii kuusaadhaaf qaban gadi fageenyaan ilaala.SeensaZaayitoonni barbaachisoo t

DABALATA DUBBISAA
2024-07-10 irratti
Akkaataa Zayitii Barbaachisaa Qaruuraa Keessaa Baasu
2024-07-10 irratti

SeensaZaayitoonni barbaachisoo ta’an filannoo beekamaa ta’eedha, qoricha urgooftuu, kunuunsa gogaa, fi qoricha uumamaa.Haa ta'u malee, zayita barbaachisaa isa dhumaa qaruuraa keessaa baasuun qormaata ta'uu danda'a.Qajeelfamni kun tooftaalee fi gorsa bal’aa zayita barbaachisaa qaruuraa isaanii keessaa gahumsaan baasuuf, ens

DABALATA DUBBISAA
2024-07-10 irratti
Akkaataa Qaruuraa Zayitii Barbaachisaa Itti Bantan: Qajeelfama Bal'aa
2024-07-10 irratti

Zayitoonni barbaachisoo faayidaa fi itti fayyadama hedduu qabaachuu isaaniitiin kan jaallataman yoo ta’u, qaruuraa sana banuun garuu yeroo tokko tokko qormaata ta’uu danda’a.Qajeelfamni kun malawwanii fi gorsa adda addaa kan qaruuraa zayita barbaachisaa keessan salphaatti fi nagaadhaan akka banattan isin gargaaran kan hammatu yoo ta’u, faayidaa urgooftuu fi wal’aansaa isaanii hass malee argachuu akka dandeessan mirkaneessa

DABALATA DUBBISAA
2024-07-10 irratti
  Rm.1006-1008,Mana Jiifuu,#299,Rd Kaaba Toongduu,Jiangyin,Jiangsu,Chaayinaa.
 
  +86-18651002766 ta’uu isaati
 

LINKS SAFFISAA

GAMMA OMISHAA

Nu qunnamaa
Mirga garagalchuu © 2022 Dhaabbata Daldala Idil-addunyaa Uzone,Ltd. Sitemap / Deeggarsa By Leadong jedhamuun beekama